Welcome

  • Integrated Financial Management System -Bills    Department of Finance, Himachal Pradesh
Month YearTotal EmpGross SalaryNet SalaryEmp (ECS)Payment(ECS)
112018 200421 8664628342.00 5848490166.00 200378 5847244985.00
102018 199990 8540435648.00 5811615774.00 199990 5811615774.00
092018 199398 8501259621.00 5781704852.00 198849 5768791252.00

-Bills Login