Welcome

  • Integrated Financial Management System -Bills    Department of Finance, Himachal Pradesh
Month YearTotal EmpGross SalaryNet SalaryEmp (ECS)Payment(ECS)
102019 202501 9177039818.00 6313139758.00 202496 6312952374.00
092019 201861 9132932189.00 6277776718.00 201791 6275422804.00
082019 201438 9112301441.00 6279400195.00 201385 6277257722.00

-Bills Login